javne poltike

Forum MNE je posvećen razvoju projekata u okviru programa javne politike – prvenstveno s fokusom na omladinsku i obrazovnu, ali i na problematiku zapošljavanja. Cilj ovoga programa je da doprinese razvoju omladinske politike i utiče da obrazovna politika ponudi djeci i mladima vještine koje će im koristiti u svakodnevnom životu i pomoći da postanu konkurentni na tržištu rada. U sklopu ovoga programa, Forum MNE radi na nekoliko polja: strategije za mlade, zakon o mladima, obrazovni program, zapošljavanje mladih i obuke za nastavnike i, u saradnji s drugim zainteresovanim stranama, radi na razvijanju novih politika koje se tiču mladih.

Vidovi podrške Foruma MNE prilikom kreiranja strategija/planova akcije za mlade

U slučaju da ste zainteresovani da iskoristite dugogodišnju ekspertizu Foruma MNE u kreiranju lokalnih planova akcije za mlade, u nastavku se nalaze neki osnovni principi po kojima organizacija radi u ovom polju.

Izrada planova akcije za mlade predstavlja podršku za sistemsko rješavanje problema mladih u svakom društvu ili zajednici i prepoznavanje ove populacije kao resursa, kojoj treba pomoći i osnažiti je da samostalno, a uz podršku starijih, uzme aktivnije učešće u društvu. Sistemska, organizovana i stalna podrška mladima znači kvalitetnu budućnost, dalji ekonomski razvoj i stvaranje uslova za bolji život mladih. U cilju poboljšanja položaja mladih u društvu i rješavanju problema mladih sa kojima se susreću u raznim oblastima, a u skladu sa međunarodnim smjernicama za mlade, nacionalne i lokalne vlasti donose i usvajaju planove ili strategije za mlade, najčešće za period od četiri ili pet godina.

Strategije za mlade na lokalnom i nacionalnom nivou jasno definišu mjesto i ulogu mladih u datom društvu kao i odgovornost društva za mlade; bave se potrebama, problemima i težnjama svih mladih uz jednake mogućnosti za sve; zastupaju formiranje adekvatnih servisa i struktura za rješavanje i zadovoljavanje potreba i težnji mladih, za mlade i sa mladima; podstiču aktivno učešće mladih u društvu i procesima donošenja odluka.

Forum MNE njeguje učešće mladih u procesima razvoja omladinske politike, što znači uključivanje mladih u sve faze ovih procesa, imajući u vidu da je učešće jedan od osnovnih principa demokratskih i održivih društvenih promjena. Slijede neke od bitnih stavki kada je u pitanju učešće mladih u razvoju omladinskih politika:

–              Uključivanje mladih ljudi u sve faze procesa (kreiranje, razvoj, sprovođenje, praćenje);

–              Korišćenje prikladnih metoda i mehanizama koji su bliski mladima;

–              Osnaživanje mladih ljudi kroz informisanje i sticanje znanja i vještina;

–              Uključivanje marginalizovanih grupa;

–              Povezivanje mladih ljudi sa predstavnicima vlasti, te izgradnja obostranog povjerenja;

–              Objezbeđivanje prilika za mlade ljude da imaju udjela u donošenju odluka, odnosno da se obezbijedi njihov pristup učešću u tjelima koja donose odluke;

–              Stvaranje i osnaživanje mreže podrške bitne za učešće mladih (roditelji, škola, omladinski radnici/ce …);

–              Osiguranje održivosti i dugoročnosti procesa i

–              Utemeljenje procesa na potrebama i pravima mladih ljudi.

U skladu sa svojom misijom i vizijom, i radom na uspostavljanju strukturiranog, kvalitetnog i holističkog rada sa mladima, Forum MNE je dugo godina kreirao i sprovodio programe za obrazovanje omladinskih radnika “Liderstvo i omladinski rad u zajednici”, kao i program obuke za obrazovanje omladinskih aktivista. Pored toga, Forum MNE se aktivno bavi kreiranjem programa za profesionalno usavršavanje nastavnika/profesora. Kao dio programa profesionalnog usavršavanja nastavnika u srednjim stručnim školama, osnovnim školama i gimnazijama, koji koordiniše Zavod za školstvo i Centar za stručno obrazovanje Ministarstva prosvjete Crne Gore, Forum MNE realizuje tri akreditovane obuke i to: Razumijevanje adolescenta u učionici, Kreativno rješavanje konflikta u učionici, Ključna kompetencija “učiti kako se uči” i Suzbijanje govora mržnje na internetu.

Svi obrazovani programi Foruma MNE zasnovani su na sljedećim principima:

  • Zastupljenost teorije i prakse –  Osnovu ovog programa obuke predstavlja svojevrsnu mješavina teorije i prakse, sa posebnim naglaskom na primjeni teorije u praksi.
  • Orijentacija ka procesu – Obrazovni programi Foruma MNE traže od praktičara ne  samo da se posvećuje obavljanju određenih zadataka, već da se uspostavlja veza i sa načinom KAKO i svrhom ZAŠTO se zadatak obavlja. Zato su programi orijentisani na proces, u čijem je fokusu i pojedinac, zajednica, ali i širi društveni kontekst.
  • Lider razmjene/Nastavnik kao sredstvo u obrazovnom procesu gdje je učenje usmjereno ka učensiku – Programi podučavaju da je lider razmjene/praktičar ”sredstvo” u obrazovnom procesu. Stoga, lider/praktičar mora biti svjestan sebe i svoje uloge u optimalnom doprinosu razvoju u ovom slučaju kako učesnika, tako i grupe. Neophodno je da lider razmjene stalno analizira situacije i podstiče učesnike. Tokom programa obuke promoviše se princip učenja usmjerenog na učesniku kao jedan od osnovnih metoda učenja.
  • Iskustveno učenje – Ovakvi programi obuke stavljaju u fokus korišćenje iskustava učesnika i lidera razmjena kroz postupak ispitivanja i istraživanja sopstvenih vještina, stavova, i usvajanja znanja. Sličan pristup se primjenjuje u postupku uobličavanja znanja i usavršavanja vještina i načina reagovanja.

•             Razumijevanje i korišćenje kritičke analize – Usvajanje modela učenja i sticanje vještina davanja i primanja konstruktivne povratne informacije učesnicima i od učesnika, predstavljaju važne aspekte ovakvih programa obuke.

NVO Forum mladi i neformalna edukacija je 2004. godine, u partnerstvu sa Ministarstvom prosvjete i nauke Crne Gore i NVO Catholic Releif Service u Crnoj Gori pokrenuo proces izrade Nacionalnog plana akcije za mlade (NPAM) kao osnovnog dokumenta za kreiranje nacionalne omladinske politike. Organizacija je učestvovala u sufinansiranju procesa pune 3 godine, uz podršku Švedske državne agencije za razvoj (SIDA). Nakon što je krajem 2006. godine finalizovan proces izrade Nacionalnog plana akcije za mlade (NPAM), kao do sada najznačajnijeg koraka Foruma MNE ka uspostavljanju omladinske politike u Crnoj Gori, u jesen 2007. godine, u partnerstvu sa Ministarstvom prosvjete Crne Gore i NVO Omladinski centar Proactive, realizovana je promotivna kampanja u pet crnogorskih gradova. Tokom jednodnevnih događaja, mladima Kotora, Cetinja, Bara, Bijelog Polja i Podgorice, na gradskim info punktovima, je distribuiran promotivni materijal o NPAM-u u vidu brošure i plakata.Tokom proljeća 2008. godine, u vrijeme trajanja izbora za predsjednika Crne Gore, Forum MNE je distibuirao liflet u dnevnom listu Vijesti (tiraž 23 hiljade primjeraka) sa pitanjem zašto se ne sprovodi NPAM. Tekst lifleta jasno ukazuje na značaj nacionalne strategije za mlade koja je usvojena još u oktobru 2006, kao i potrebu njenog sprovođenja „sada i odmah” što je preporuka i Evropske unije.

Evaluacija NPAM-a pored postignutih rezultata, ukazala je na i dalje prisutnu marginalizovanost pitanja mladih, koji su svakako međuresorsko pitanje, te na izuzetno ograničen uticaj koji je NPAM kao strateški dokument imao u smislu prioritizacije i postavljanja pitanja mladih u fokus drugih resora. Analiza je pokazala da je ostvaren značajan uticaj na pokretanje pitanja mladih na lokalnom nivou, te donekle i na izgradnju kapaciteta i obezbjeđivanje podrške za omladinske organizacije i one organizacije koje se bave mladima.Svi rezultati i preporuke proistekli iz evaluacije uzeti su u obzir tokom planiranja i izrade novog strateškog okvira, kako Zakona o mladima, tako i nove Strategije za mlade koja je pred nama.

Budući da je 2007. godina označena kao prva godina u procesu implementacije Nacionalnog plana akcije za mlade, koji je usvojen od strane Vlade RCG u oktobru 2006. godine, Forum MNE aktivno se uključuje u proces lokalizacije omladinske politike.

Omladinska politika nastaje zajedničkim djelovanjem izvršne i zakonodavne vlasti neke zajednice, uz aktivno učešće nevladinog sektora. Mladi mogu na različite načine učestvovati u stvaranju omladinske politike – počev od toga da učestvuju u istraživanjima koja prethode donošenju iste, preko predlaganja konkretnih mjera, do aktivne uloge u njenoj realizaciji. Do 2014. godine, lokalni planovi akcije za mlade razvijeni su uz podršku Foruma MNE u opštinama: Berane, Kotor, Budva, Kolašin , a važno nam je naglasiti da su neke opštine samoinicijativno, ili uz podršku drugih organizacija civilnog društva, takođe, kreirale lokalne planove akcije za mlade. Smatramo da je ovo dobar pomak, budući da inicijativa dolazi od samih lokalnih samouprava.

Dosadašnje iskustvo pokazalo da većinu aktivnosti nije bilo moguće realizovati zbog nedostatka finansijskih sredstava. Nadamo se da će ubuduće planovi biti realniji  i da lokalne strategije neće biti samo na papiru, već i na terenu.

U Crnoj Gori po prvi put je kreiran nacrt Zakona o mladima. Naime, Ministarstvo prosvjete je, u saradnji sa Upravom za mlade i sport, nevladinim organizacijama, kao i nezavisnim ekspertima, pripremilo radnu verziju Zakona o mladima i ta verzija zakona je bila na javnoj raspravi kako bi se dobile primjedbe i sugestije od građana, naučnih, stručnih organizacija, nevladinih i drugih zainteresovanih organizacija i zajednica radi unaprjeđenja teksta. Prvi Zakon o mladima, usvojen je 28. juna 2016. godine.

Direktorica Foruma MNE, Elvira Hadžibegović Bubanja, je, pored ostalih članova, a u ime cijelog civilnog sektora Crne Gore, aktivno učestvovala u radu radne grupe za izradu zakona. Zakon je prepoznao koncepte koje je Forum MNE uveo s početkom svog rada u Crnoj Gori, pa se tako u zakonu mogu naći članovi koji se odnose na omladinski rad, omladinskog radnika, omladinskog aktivistu, kancelariju za mlade, omladinski klub ali i, po prirodi stvari, nužni aspekti koji se tiču nacionalnih i lokalnih strategija za mlade.

Iako nije obavezujući, Forum MNE vjeruje da će zakon biti dobra osnova da se aktivnije nastavi rad na kreiranju omladinskih servisa koji promovišu profesionalizaciju brige za mlade i odgovoran pristup omladinskoj politici.

Projekti:

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne